Посолство на България в Румъния
+40 21 230 2150   embassy.bucharest@mfa.bg
+40 21 230 76 54 гр. Букурещ, ул. “Рабат” № 5
Консулска служба
+40 21 318 7978   consular.bucharest@mfa.bg
+40 21 318 7979 гр. Букурещ, ул. “Василе Ласкар” № 32

Документи за самоличност

На българските граждани, пребиваващи в Румъния, могат да се издават следните видове български лични документи:

  • Паспорт – до 90 дни; бърза услуга – до 60 дни;
  • Лична карта – до 90 дни; бърза услуга – до 60 дни;
  • Свидетелство за управление на МПС – до 90 дни;
  • Временен паспорт

Посочените срокове се отнасят за територията на страната. Поради липсата на постоянен график на дипломатическите куриери, за по-бързото получаване на новоиздадени документи от българските граждани в чужбина могат да се ползват услугите на DHL.

Документите за извършване на паспортни услуги се подават лично, всеки делничен ден 0т 09.00 до 17.00 часа в Консулската служба в Букурещ.

Съгласно българското законодателство, всеки български гражданин има право да притежава само един валиден обикновен паспорт. Преди получаването на новия паспорт, от съответното лице се изисква предаването на стария паспорт за унищожаване в Консулска служба. При загубване или унищожаване на паспорта е необходимо да бъде представен документ от местната полиция, удастоверяващ факта на загубването, унищожаването или кражбата на документа.

При загубване, кражба или унищожаване на български документ за самоличност, неговият притежател е длъжен в срок до 3 дни да съобщи за това в Консулската служба. Паспортът се обявява за невалиден. В тези случаи се подава заявление за издаване на нов паспорт, а при определени извънредни обстоятелства – временен паспорт за завръщане в Република България.

Документи на лица, ненавършили 18 години

За издаване на паспорт на лица, ненавършили 18 години, двамата родители полагат подписите си в присъствието на консулското длъжностно лице. Задължително се прилага и удостоверение за раждане на детето /оригинал или заверено копие/.

Подпис само на един от родителите може да бъде  достатъчен само, когато се представи някой от следните документи:

  • нотариално заверено пълномощно от името на другия родител-  оригинал  или копие, заверено от консулското длъжностно лице в посолството, и придружено от  превод на български език. То следва да съдържа заявено съгласие от страна на другия родител за издаване на паспорт и пътуване на детето в чужбина.
  • изрично решение на съда за отнемане на родителските права на отсъстващия родител
  • съдебно решение или постановление, в което е записано, че може да бъде издаден паспорт на детето, без изричното
  • документ, удостоверяващ, че вторият родител е починал
  • акт на български съд или на чуждестранен, потвърден от наш съд, че другият родител е в неизвестност

Документи на лица под 14 години

В заявленията за документи на деца под 14-годишна възраст в полето за подпис не се полагат подписи нито на детето, нито на родителите.

Получаване на издадени български лични документи

Новоиздадените документи се получават лично от заявителя. Това е необходимо да бъде вписано предварително в заявлението при попълването на съответната графа за получаване на документа.

При получаване на новия документ е задължително да бъде върнат предходния документ за самоличност от същия вид, ако има такъв.

Задължение за връщане на стария паспорт

Паспортът с изтекъл срок следва да бъде върнат на ведомството, което го е издало в срок до три месеца.

Паспортът може да бъде задържан от неговия приносител и след изтичане срока на неговата валидност, ако същият представи на ведомството, издало документа, в рамките на предвидения тримесечен срок за връщане на паспорта с изтекъл срок, декларация за необходимостта от удостоверяване на положени в паспорта чужди визи или гранични печати. В този случай, след отпадане на декларираната необходимост, паспортът следва да бъде върнат в срок до  три месеца.

Документи на малолетни, непълнолетни или поставени под запрещение лица

Документи на малолетни, непълнолетни или поставени под запрещение лица се получават от техните родители, настойници или попечители, задължително български граждани, срещу подпис, като се записват техните имена и данни.

Глоби и наказания

Старите документи (лична карта и паспорт) се обявяват за невалидни, което се отразява в системата на Министерството на вътрешните работи и не могат да бъдат използвани от лицата.

Българските лични документи са собственост на държавата. Гражданите, притежатели на паспорти, са длъжни да ги пазят от унищожаване, загубване или повреждане. На гражданите, които са загубили, повредили или унищожили паспорта си, се налага наказание глоби съобразно Административно-наказателните разпоредби на  Закона за българските лични документи. Наказания по ЗБЛД се налагат и при други конкретни случаи.