Посолство на България в Румъния
+40 21 230 2150   embassy.bucharest@mfa.bg
+40 21 230 76 54 гр. Букурещ, ул. “Рабат” № 5
Консулска служба
+40 21 318 7978   consular.bucharest@mfa.bg
+40 21 318 7979 гр. Букурещ, ул. “Василе Ласкар” № 32

Договорно-правна база

Показателно за високата степен на интензивност в двустранните отношения между Република България и Румъния е добре развитата договорно-правна база. Сред подписаните двустранни актове са:

– Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България, действащо като Национален партниращ орган, Министерството на регионалното развитие и туризма на Румъния, действащо като Управляващ орган, Министерството на публичните финанси на Румъния, действащо като Сертифициращ орган, и Одитния орган (асоцииран към румънската Сметна палата), действащ като Одитен орган, относно изпълнението на Програмата за трансгранично сътрудничество България – Румъния 2007 – 2013 г., подписан на 26 февруари 2010 г. в София;
– Закон за ратифициране на Спогодбата за сътрудничество и взаимна помощ при осъществяване дейността на Българо-румънския интеруниверситетски Европа център (БРИЕ) между правителството на Република България и правителството на Румъния;
– Закон за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Румъния за работата на железопътните гранични преходи, подписана на 9 февруари 2007 г. в Русе;
– Закон за ратифициране на Спогодбата между Република България и Румъния за социална сигурност;
– Закон за ратифициране на Споразумението за установяване на функционален блок въздушно пространство DANUBE FAB между Република България и Румъния, подписано на 12 декември 2011 г. в Брюксел;
– Закон за ратифициране на Споразумението между Република Австрия, Република България, Република Полша, Румъния, Словашката република, Република Словения, Република Унгария, Република Хърватия и Чешката република за развитие на сътрудничеството в областта на висшето образование в рамките на Централноевропейската програма за обмен в университетското образование (CEEPUS II);
– Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Румъния относно съвместен контрол за преминаване на границата;
– Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Румъния за правото, приложимо към трудовите отношения, социалното осигуряване и здравословните и безопасни условия на труд, във връзка с изграждането на нов граничен комбиниран (пътен и железопътен) мост между двете държави на река Дунав при Видин-Калафат;
– Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Румъния за презграничния трафик на лица, транспортни средства, оборудване и материали в процеса на строителството и въвеждането в експлоатация на нов комбиниран (пътен и железопътен) мост между двете страни на река Дунав;
– Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Румъния относно презгранични операции за Air Policing;
– Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Румъния за трансгранично полицейско сътрудничество по наказателноправни въпроси;
– Закон за ратифициране на Финансовия меморандум между правителството на Република България и Европейската комисия “Програма за трансгранично сътрудничество между България и Румъния 2002”;
– Договор за приятелство, сътрудничество и добросъседство между Република България и Румъния;
– Договор между Народна Република България и правителството на Румънската Народна Република за правна помощ по граждански, семейни инаказателни дела;
– Договор между правителството на Република България и правителството на Румъния за взаимно насърчаване и защита на инвестициите;
– Договор между правителството на Република България и правителството на Румъния за сътрудничество в областта на туризма;
– Конвенция между правителството на Република България и правителството на Румъния за сътрудничество в областта на опазването на околната среда;
– Меморандум за разбирателство между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на националната отбрана на Румъния относно защитата на стратегически обекти и на обекти от особена важност в близост до общата граница срещу терористични актове от въздуха;
– Меморандум за разбирателство между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на националната отбрана на Румъния относно командно-щабното учение “Синия Дунав 2002”;
– Меморандум за разбирателство между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на Националната отбрана на Румъния относно провеждане на командно-щабното учение “Синия Дунав 2004”;
– Меморандум за разбирателство между Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България, действащо като Национален партниращ орган, Министерството на регионалното развитие и туризма на Румъния, действащо като Управляващ орган, Министерството на публичните финанси на Румъния, действащо като Сертифициращ орган, и Одитния орган (асоцииран към румънската Сметна палата), действащ като Одитен орган, относно изпълнението на Програмата за трансгранично сътрудничество България – Румъния 2007 – 2013 г.;
– Меморандум за разбирателство между Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България и Министерството на транспорта и инфраструктурата на Румъния за сътрудничество по въпроси на аеронавигационното обслужване и за установяване на функционален блок въздушно пространство, състоящ се от националното въздушно пространство на Република България, националното въздушно пространство на Румъния и въздушното пространство, включено в обхвата на международноправните ангажименти на Република България и Румъния;
– Меморандум за разбирателство между Националния статистически институт на Република България и Националния институт по статистика на Румъния за сътрудничество в областта на статистиката;
– Меморандум за разбирателство между правителството на Република България и правителството на Румъния във връзка с провеждането на учението “Крайъгълен камък 2002”, провеждано като инженерно учение на местността;
– Меморандум за разбирателство относно осигуряване на поддръжката от страната домакин за командно-щабно учение “Седем звезди ­ 2005” между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на отбраната на Румъния;
– Меморандум за сътрудничество между Министерството на икономиката, енергетиката и туризма на Република България и Министерството на икономиката, търговията и бизнес средата на Румъния;
– Обща декларация на правителството на Република България и правителството на Румъния за изграждане на нови мостови съоръжения на река Дунав (прекратено действие);
– Програма за сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Румъния в областта на науката, образованието и културата за периода 2005 – 2007 г.;
– Протокол за засилено тристранно сътрудничество в борбата срещу престъпността и особено трансграничната престъпност между правителството на Република България, правителството на Румъния и правителството на Република Сърбия;
– Протокол между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на националната отбрана на Румъния за сътрудничество между военноморските сили;
– Протокол между Република България, Република Турция и Румъния за сътрудничество при провеждането на извънредни хуманитарни операции
– Спогодба за сътрудничество и взаимна помощ при осъществяване дейността на Българо-румънския интеруниверситетски Европа център (БРИЕ) между правителството на Република България и правителството на Румъния;
– Спогодба между правителството на Република България и правителството на Румъния във връзка с режима на българо-румънската държавна граница, сътрудничеството и взаимопомощта по гранични въпроси;
– Спогодба между правителството на Република България и правителството на Румъния за взаимно признаване на дипломи и свидетелства за образование, издавани от образователните институции на двете страни, и дипломи за научни степени;
– Спогодба между правителството на Република България и правителството на Румъния за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите и имуществото;
– Спогодба между правителството на Република България и правителсвото на Румъния за обратно приемане на собствени граждани и на чужденци;
– Спогодба между правителството на Република България и правителството на Румъния за работата на железопътните гранични преходи;
– Спогодба между правителството на Република България и правителството на Румъния за сътрудничество в областта на образованието, науката и културата;
– Спогодба между правителството на Република България и правителството на Румъния за сътрудничество и взаимопомощ в митническата дейност
– Спогодба между Република България и Румъния за социална сигурност;
– Административно споразумение между Министерството на вътрешните работи на Република България и Министерството на администрацията и вътрешните работи на Румъния относно практическите способи за облекчено прилагане на Регламент (ЕО) № 343/2003 на Съвета от 18 февруари 2003 г. за установяване на критерии и механизми за определяне на държава членка, компетентна за разглеждането на молба за убежище, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета държава;
– Споразумение за установяване на функционален блок въздушно пространство DANUBE FAB между Република България и Румъния;
– Споразумение между Министерството на вътрешните работи на Република България и Министерството на администрацията и вътрешните работи на Румъния за сътрудничество в областта на образованието, обучението и квалификацията на полицейски служители;
– Споразумение между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на образованието и изследванията на Румъния за сътрудничество в областта на науката, технологиите и иновациите;
– Споразумение между Министерството на околната среда и водите на Република България и Министерството на околната среда и управлението на водите на Румъния за сътрудничество в областта на управлението на водите;
– Споразумение между Министерството на транспорта на Република България и Министерство на транспорта на Румъния за превоз на моторни превозни средства и на пътници с кораби между граничните пунктове по българо-румънския участък на р. Дунав;
– Споразумение между Националната агенция за приходите на Република България и Националната агенция за данъчна администрация на Румъния за засилване на сътрудничеството в областта на данъка върху добавената стойност;
– Споразумение между правителството на Република България и правителството на Румъния за взаимна защита на класифицирана информация;
– Споразумение между правителството на Република България и правителството на Румъния за изграждане и функциониране на Съвместен контактен център за полицейско и митническо сътрудничество;
– Споразумение между правителството на Република България и правителството на Румъния за оперативно уведомяване при ядрена авария и обмен на информация за ядрени съоръжения;
– Споразумение между правителството на Република България и правителството на Румъния за презграничния трафик на лица, транспортни средства, оборудване и материали в процеса на строителството и въвеждането в експлоатация на нов комбиниран (пътен и железопътен) мост между двете страни на река Дунав;
– Споразумение между правителството на Република България и правителството на Румъния за прекратяване действието на Спогодбата между правителствата на Народна република България и Социалистическа република Румъния за изграждането на електропровод 400 kV върху територията на Социалистическа република Румъния от държавната граница между Съюза на съветските социалистически републики и Социалистическа република Румъния до държавната граница между Социалистическа република Румъния и Народна република България и за експлоатацията на този електропровод с цел преноса на електрическа енергия от Съюза на съветските социалистически републики в Народна република България, подписана на 28 март 1970 г. в София, одобрена с Разпореждане № 277 на Министерския съвет от 1970 г.;
– Споразумение между правителството на Република България и правителството на Румъния за прекратяване действието на Спогодбата между правителството на Народна република България и правителството на Социалистическа република Румъния за сътрудничество при изграждането и експлоатацията на съоръжения за пренос на електроенергия от СССР за Народна република България и Социалистическа република Румъния, подписана на 23 юли 1982 г. в Букурещ, утвърдена с Решение № 152 на Бюрото на Министерския съвет от 1982 г.;
– Споразумение между правителството на Република България и правителството на Румъния за сътрудничество в борбата с организираната престъпност, незаконния трафик на упойващи и психотропни вещества и прекурсори, тероризма и други тежки престъпления;
– Споразумение между правителството на Република България и правителството на Румъния за сътрудничество между органите за охрана на границата;
– Споразумение между правителството на Република България и правителството на Румъния за техническите, финансовите, правните и организационните въпроси, свързани с изграждането на нов граничен комбиниран (пътен и железопътен) мост между двете страни на река Дунав;
– Споразумение между правителството на Република България и правителството на Румъния за трансгранично полицейско сътрудничество по наказателно-правни въпроси;
– Споразумение между правителството на Република България и правителството на Румъния относно презгранични операции за Air Policing;
– Споразумение между правителството на Република България и правителството на Румъния относно съвместен контрол за преминаване на границата;
– Споразумение за сътрудничество в енергийния сектор между Министерството на енергетиката и енергийните ресурси на Република България и Министерството на промишлеността и ресурсите на Румъния;
– Техническо споразумение между Министерството на отбраната на Република България, Министерството на отбраната на Република Кипър, Министерството на националната отбрана на Република Гърция и Министерството на отбраната на Румъния за създаване на Многонационална бойна група на Европейския съюз с Гърция като водеща страна и с участието на България, Кипър и Румъния.