Посолство на България в Румъния
+40 21 230 2150   embassy.bucharest@mfa.bg
+40 21 230 76 54 гр. Букурещ, ул. “Рабат” № 5
Консулска служба
+40 21 318 7978   consular.bucharest@mfa.bg
+40 21 318 7979 гр. Букурещ, ул. “Василе Ласкар” № 32

Визи

Всеки чужденец, който желае да кандидатства за българска виза, следва да притежава редовен документ за задгранично пътуване, който отговаря на следните изисквания:

 • срокът на валидност изтича най-малко три месеца след планираната дата на отпътуване от територията на Република България или в случай на многократни посещения – след последната планирана дата на отпътуване от територията на Република България,
 • съдържа най-малко две празни страници за полагане на визи,
 • е издаден в рамките на предходните 10 години.

Визите се издават от консулското представителство на Република България в Букурещ.

Видове визи:

 • тип А  – за летищен транзит;
 • тип С – за краткосрочно пребиваване с цел транзитно преминаване или планирано пребиваване;
 • тип D – за дългосрочно пребиваване.

Подаване на заявление за издаване на визи

Заявлението за издаване на виза се подава по образец (български, английски, френски, руски) не по-рано от 3 месеца преди датата на планираното пътуване лично или чрез упълномощен представител, с изключение на случаите по хуманитарни причини.

Заявлението за издаване на виза на малолетни или поставени под запрещение лица се подава от техните законни представители или от изрично упълномощено от тях лице.

Заявлението за издаване на виза на непълнолетни или поставени под ограничено запрещение лица се подава от техните законни представители, попечители или от изрично упълномощено от тях лице.

Изисквания при попълване на заявлението за  виза

Всички графи следва да бъдат попълнени четливо с печатни букви. Имената задължително да се изписват с латински букви (както са записани в задграничния паспорт). Останалата информация се попълва на английски или български език.

Заявлението трябва да бъде подписано собственоръчно от кандидата. Членовете на семейството на граждани на Европейски съюз попълват само онези полета от заявлението за виза, които посочват семейната им връзка.

Задължително лично явяване при кандидатстване за виза „D”

Личното явяване е задължително при подаване на заявление за издаване на виза за дългосрочно пребиваване. Не се допускат изключения.

Документи, които задължително се прилагат към заявлението за виза:

1. фотокопие от първата страница на документа за задгранично пътуване

2. фотокопие на последните българска и шенгенска визи или визи за Великобритания и САЩ, ако такива има

3. цветна снимка 3,5 см х 4,5 см на светъл фон (същото важи и за дете, вписано в паспорта)- лицето на снимката следва да бъде ясно, голямо и само в анфас и да заема 70-80% от снимка; очите не трябва да бъдат червени; не се приемат: снимки с очила със затъмнени стъкла; снимки, направени непрофесионално или снимки изрязани от любителски снимки

4. медицинска застраховка, валидна за страните-членки на ЕС за целия срок на пътуването, покриваща всички разходи по репатриране и за неотложна медицинска помощ и спешно болнично лечение за периода на пребиваване, посочен във визата. Застрахователната сумата трябва да бъде не по-малка от 30 хиляди евро

5. билети (оригинал и копие) или потвърждение за резервация на билети или финансови средства

6. копие от техническия паспорт на автомобила, с който се пътува

7. За непълнолетните деца, пътуващи без родители или попечители, допълнително се прилагат и :

 • копие от акта за раждане
 • оригинал и фотокопие от нотариално заверено пълномощно от двамата родители/настойници или от единия родител/настойник, че дават право детето да пътува зад граница, ако не придружават непълнолетното дете.

Освобождават се от задължението да представят доказателства за осигурена издръжка, настаняване и транспорт:

 • Членовете на семействата или на домакинствата на граждани на държави от Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и на Конфедерация Швейцария
 • Лицата, кандидатстващи за издаване на виза за дългосрочно пребиваване с цел събиране на семейства, във връзка с предоставен статут на бежанец или убежище в Република България – въз основа на писмено решение от Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет
 • Притежателите на дипломатически и служебни паспорти

Освобождават се от задължението да представят застрахователна полица:

 • Членовете на семействата или на домакинствата на граждани на държави от Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и на Конфедерация Швейцария
 • Притежателите на дипломатически и служебни паспорти
 • Моряците, които отговарят на критериите по Конвенция № 108 на Международната организация по труда, когато подават заявление за издаване на виза за краткосрочно пребиваване с цел транзитно преминаване на границата
 • Лица, за които предвид общественото им или служебно положение, може да се приеме, че са застраховани или сами могат да поемат възникнали разходи от непредвидени обстоятелства.

Освобождават се от такси за обработка на заявлението за виза

 • Чуждите граждани, които към датата на подаване на заявление за издаване на виза нямат навършена 6-годишна възраст
 • Членове на семейства на български граждани и на граждани на ЕС

Право на безвизов престой в България имат гражданите на:

1. Страните-членки на ЕС;

2.  Исландия, Норвегия, Швейцария;

3. Андора, Аржентина, Бразилия, Венецуела, Гватемала, Ел Салвадор, Израел, Лихтенщайн, Малайзия, Мексико, Монако, Никарагуа, Парагвай, Република Корея, Сан Марино, Уругвай, Хондурас, Хърватия, Чили, Япония.

4. Австралия, Бруней, Канада,Коста Рика, Нова Зеландия, Панама, САЩ, Сингапур – само притежателите на обикновени паспорти.

5. Членовете на семейства на граждани на някоя от страните-членки на ЕС, могат да влизат и пребивават в България без виза за период до 90 дни, в случай, че отговарят на следните условия:

– пътуват заедно с лицето, което има гражданство в някоя от страните-членки на ЕС;

– представят брачно свидетелство;

– притежават карта за постоянно пребивване в някоя от страните-членки на ЕС.

Транзитно през територията на България, без да притежават българска виза, могат да преминават лицата, които притежават:

– Единна Шенгенска виза;

– Виза за дългосрочно пребиваване в накоя от Шенгенските страни;

– Разрешение за пребиваване в някоя от Шенгенските страни;

– румънска виза или Разрешение за пребиваване в Румъния;

– кипърска виза или Разрешение за пребиваване в Кипър;

– Разрешение за пребиваване в Швейцария;

– Разрешение за пребиваване в Лихтенщайн

Не се допуска влизането и излизането през границата с една и съща държава, както и транзитно преминаване, ако декларираният маршрут на движение (държава-цел) няма връзка с притежаваните разрешения за пребиваване и визи.