Посолство на България в Румъния
+40 21 230 2150   embassy.bucharest@mfa.bg
+40 21 230 76 54 гр. Букурещ, ул. “Рабат” № 5
Консулска служба
+40 21 318 7978   consular.bucharest@mfa.bg
+40 21 318 7979 гр. Букурещ, ул. “Василе Ласкар” № 32

Актове за гражданско състояние

Консулската служба в Букурещ може да съставя актове за раждане, брак и смърт на български граждани.

Акт за раждане
Съставя се, когато раждането е настъпило на територията на Румъния и поне единият от родителите е български гражданин. Българският акт за раждане се съставя на основание румънско удостоверение за раждане.
Задължително условие е раждането да е настъпило в същата календарна година, през която се иска съставянето на българския акт за раждане.
Раждането се обявява в Консулска служба от единия или двамата родители. Необходимо е да се представят валидни документи за самоличност и на двамата родители.
На родителите се издава заверен препис от акта за раждане, който следва да бъде представен в България, в общината по постоянен адрес на майката, или, ако тя не е български гражданин, на бащата.
Услугата е безплатна.
Ако раждането е настъпило в предходна година, Консулската служба може да легализира превод на румънското удостоверение за раждане на български език. Този документ след това се представя в общината в България.

Акт за граждански брак
Граждански брак може да бъде сключен в Консулската служба, ако поне единият съпруг е български гражданин. Задължително условие е съпругът, който не е български гражданин, да представи документи, че съгласно правото на неговата държава може да сключи граждански брак, както и че неговата държава ще признае този брак.
Българският гражданин също трябва да представи документ от общината по своя постоянен адрес, че няма пречки да сключи граждански брак.
За сключване на граждански брак в Консулска служба се подава молба поне 30 дни предварително и се заплаща такса от 10 евро.
Подробностите по церемонията се договарят с консула, с когото можете да се свържете на телефон +40 21 3187978.

Акт за смърт
Консулската служба може да състави акт за смърт на починал на територията на Румъния български гражданин въз основа на медицински документ за смърт, издаден от компетентен румънски орган, или извлечение от акт за смърт, издадено от румънски орган по гражданското състояние. На заинтересованите лица се издава заверен препис от акта за смърт.
Услугата е безплатна.
Консулската служба може също да легализира превод на румънски медицински документ за смърт или извлечение от румънски акт за смърт на български гражданин.